photographer credit: Stefanie Haviv  Model: J. Clark

photographer credit: Stefanie Haviv  Model: J. Clark